Lauku attīstības barometrs Vidzemes lauku partnerībā "Brasla"
LĪDZDALĪBA
Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības lēmumu pieņemšanā un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
Caurskatāma, atbildīga lēmumu pieņemšana pašvaldībā un tās iestādēs
Atvērta pašvaldību komunikācija ar sabiedrību, informācijas pieejamība un atgriezeniskās saites nodrošināšana
Starpinstitūciju, starpnozaru un starpsektoru sadarbība, t. sk. privātās un publiskās partnerības
Pašvaldību atbalsts NVO, vietējām kopienām, viedo ciemu iniciatīvām
Pašvaldību uzdevumu deleģēšana NVO sektoram
DZĪVOTSPĒJĪGAS UN DAUDZVEIDĪGAS IEDZĪVOTĀJU KOPIENAS 
Atbalstoša vide un resursu pieejamība kopienu līderiem un aktīvistiem
Dažādu sociālo grupu iesaiste vietējās vides izveidē un pasākumu īstenošanā
Atbalsts brīvprātīgajam darbam
Pieredzes apmaiņa un sadarbība starp kopienām Latvijā
Paaudžu sadarbība
Atbalsts kopienu un NVO iniciatīvām, t. sk., to kapacitātes stiprināšanai
Kopienu ilgtspēja, noturība un identitāte
Viedie ciemi un atbalstoša vide vietēja mēroga attīstības plānu izstrādei un īstenošanai
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Sociālie uzņēmumi laukos
Atbalsta pieejamība mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem, jaunajiem uzņēmējiem
Mentora iespējas uzņēmējiem, t. sk. apmācības
Vietējo uzņēmumu sadarbība un kooperācija
Mazo un vidējo uzņēmēju un uzņēmējdarbības uzsākšanu atbalstoša nodokļu sistēma
LAUKU TĒLS UN DZĪVE LAUKOS
Lauku telpas tēls kā piesaistoša, mūsdienīga un daudzveidīga teritorija
Spēcīga vietējā identitāte
Kvalitatīvas kultūras un mākslas iespējas laukos, radošo industriju attīstība
Atbalsts jaunienācējiem laukos, t. sk. labvēlīga kredītpolitika, mobilitātes iespējas, e-pakalpojumu pieejamība
VIETĒJIE RESURSI
Virzība uz energoneatkarību un energoefektīvu rīcību
Zemes resursi tiek izmantoti atbildīgi un jēgpilni
Īsās pārtikas ķēdes, t. sk. tirdziņi un vietējo produktu atzīšanas un atpazīstamības atbalsta sistēmas