Lauku attīstības barometrs Abulā
LĪDZDALĪBA
Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības lēmumu pieņemšanā un teritorijas attīstībasplānošanas dokumentu izstrādē
Caurskatāma, atbildīga lēmumu pieņemšana pašvaldībā
Atvērta pašvaldību komunikācija ar sabiedrību, informācijas pieejamība un atgriezeniskās saites nodrošināšana
Pašvaldību atbalsts NVO, vietējām kopienām, viedo ciemu iniciatīvām
Pašvaldību uzdevumu deleģēšana NVO sektoram
Pašvaldību atbalsts viedo ciemu iniciatīvām
DZĪVOTSPĒJĪGAS UN DAUDZVEIDĪGAS IEDZĪVOTĀJU KOPIENAS 
Atbalstoša vide un resursu pieejamība kopienu līderiem un aktīvistiem
Dažādu sociālo grupu iesaiste vietējās vides izveidē un pasākumu īstenošanā
Atbalsts brīvprātīgajam darbam
Pieredzes apmaiņa un sadarbība starp kopienām Latvijā
Paaudžu sadarbība
Atbalsts kopienu un NVO iniciatīvām, t. sk., to kapacitātes stiprināšanai
Kopienu ilgtspēja, noturība un identitāte
Viedie ciemi un atbalstoša vide vietēja mēroga attīstības plānu izstrādei un īstenošanai
Līdzcilvēkus atbalstoša kopiena
Savstarpējā izpratnē balstīta kopiena
IZGLĪTOTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA SABIEDRĪBA
Mūžizglītības iespējas visiem vecumiem, t. sk. pilsoniskā izglītība
Izglītības pieejamība tuvu dzīvesvietai
Laba digitālā pratība
Pieejamība datiem, zināšanām parinovācijām un esošajām praksēm
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Sociālie uzņēmumi laukos
Atbalsta pieejamība mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem, jaunajiem uzņēmējiem
Mentora iespējas uzņēmējiem, t. sk. apmācības
Vietējo uzņēmumu sadarbība un kooperācija
Mazo un vidējo uzņēmēju un uzņēmējdarbības uzsākšanu atbalstoša nodokļu sistēma
Uzņēmēju sadarbība ar vietējām kopienām
LAUKU TĒLS UN DZĪVE LAUKOS
Lauku telpas tēls kā piesaistoša, mūsdienīga un daudzveidīga teritorija
Spēcīga vietējā identitāte
Kvalitatīvas kultūras un mākslas iespējas laukos, radošo industriju attīstība
Atbalsts jaunienācējiem laukos, t. sk. labvēlīga kredītpolitika, mobilitātes iespējas, e-pakalpojumu pieejamība